Alla moment på uppkörningen

27 Officiella moment på uppkörningen: klara förarprovet 2024

Zutobi
av Zutobi · Uppdaterad Jan 03, 2022

Det finns många moment som körprovet kan innehålla. Det är instruktören som bestämmer vilka moment som du ska utföra.

Det viktigaste är att du känner till de olika moment som kan förekomma är beredd att göra dem vid om du blir tillfrågad. Helst skas du även ha övat på dem innan då du annars riskerar att kugga uppkörningen. Låt oss gå igenom de 27 officiella momenten i detalj så att du slipper bli överraskad på uppkörningen.

#1 – Att backa en bil: Att backa är något du alltid kommer få göra under körprovet. Du kommer att bedömas på hur själva backningen gick, och hur samspelet såg ut med andra trafikanter. Detta kan exempelvis vara andra bilar, cyklister eller fotgängare. Förarprövaren kommer även att bedöma hur uppmärksam och hur välplanerad du var innan och under tiden du backade.

#2 – Att vända en bil: Att vända en bil är viktigt att kunna, och är en del av körprovet som du kan behöva göra. Om du behöver vända bilen, tänk på att göra en trafiksäker vändning. Se till att göra den när du har gott om tid och att den görs från en trafiksäker plats.

#3 – Att starta från en vägkant: Detta är en del som kan komma på förarprovet. Här gäller det att göra en säker start från vägkanten. Se även till att du inte har mötande trafik eller att du gör manövern på ett stressat eller riskfyllt sätt. Det är alltid bra att ta lite längre tid på sig än att göra något på ett snabbt men mindre trafiksäkert sätt.

#4 – Att använda rätt reglage: Du kommer troligen att behöva använda bilens reglage. Detta är exempelvis att sätta på blinkers, tuta, att sätta på vindrutetorkarna (om det regnar), eller andra typer av reglage. Se till att vara uppmärksam på vägen om du gör detta när du kör. Du kommer att bedömas på hur uppmärksam du är på omgivningen, hur du kör, och bilens placering när du sätter igång ett reglage.

#5 – Att starta bilen i lutning: Ett moment som också kan dyka upp är start i backe. Det kan antingen vara en uppförs- eller nedförsbacke. Se till att du har tränat på detta innan uppkörningen. Här är samspelet mellan gas och koppling viktigt. Utöver det får du inte glömma bort att vara uppmärksam på trafikanter runt omkring dig, eller att glömma bort att signalera när du kör iväg.

#6 – Att bromsa i hög hastighet: Detta är en väldigt viktig del av bilkörningen. Du måste kunna göra en effektiv bromsning i hög hastighet, om inte kan olyckan vara framme. Trafikprövaren kommer att berätta innan om du ska göra en effektiv bromsning. När du ska bromsa, gör det då så hårt du kan! Det handlar om att få stopp på bilen så fort som möjligt. Beroende på rådande väglag och väderförhållanden kan hastigheten variera men är ofta högre än 50 km/h.

#7 – Att köra i en rondell: Om du skulle behöva köra in i en cirkulationsplats är det viktigt att du visar vad du ska göra och att du samspelar med övriga trafikanter. Här gäller det att placera dig rätt, och signalera med dina blinkers om var du kommer att köra. I detta moment blir du bedömd på hur uppmärksam och planerad du är i din rondellkörning. Vidare bedöms du på hur handlingsberedd du är och om du tillämpar alla aktuella regler eller inte. Detta kan exempelvis vara att lämna företräde.

#8 – Att köra i en korsning med trafikljus: Detta är vanligt förekommande då trafikljus är något som finns i nästan alla städer. Här är det viktigt att du är planerad i din körning och är beredd på att olika situationer kan uppstå, exempelvis att du ska köra då det är grönt, eller att du måste sakta ner och stanna då det slår över till rött. Här bedöms du på hur du placerar din bil i körfältet, hur uppmärksam du är, och om du anpassat hastigheten på ett bra sätt. Det är väldigt viktigt att du samspelar med andra trafikanter och följer de trafikregler som finns i korsningen (trafikljus).

#9 – Att parkera en bil: Detta är en klassiker. Att få parkera är något du kommer att få göra när du gör ditt förarprov. Detta kan antingen vara i en parkeringsficka eller på en parkeringsplats. Det är alltid du som avgör när du din parkering är färdig och när du är nöjd. Ta tid på dig, att parkera på ett bra sätt är mycket viktigare än att det det går fort. Det handlar det om att vara uppmärksam och att göra en bra parkering helt enkelt. Tänk på att placera bilen i parkeringsrutan om en sådan finns! Det är viktigt att inte hamna utanför vägmarkeringarna.

#10 – Att välja körfält: Ibland finns det tillfällen då flera körfält går i samma riktning, och beroende på planerad färdriktning måste du välja ett lämpligt körfält. Här handlar det att välja ett bra körfält beroende på var du ska köra. Om du behöver byta körfält, kom ihåg att signalera, titta döda vinkeln och anpassa avståndet till andra bilar.

#11 – Att köra nära oskyddade trafikanter: Att köra nära fotgängare, barn och cyklister är något du troligen kommer uppleva när du gör din uppkörning. När detta sker är det viktigt att du är väldigt uppmärksam, anpassar hastigheten, och agerar på ett riskminimerande sätt. Att köra oaktsamt nära oskyddade trafikanter kommer leda till ett underkänt förarprov!

#12 – Att göra en omkörning: Omkörningar är något som är ganska vanligt förekommande på våra vägar. Dock är det viktigt att göra en omkörning på ett säkert och kontrollerat sätt. På ett förarprov är det inte alls omöjligt att förarprövaren ber dig göra en omkörning om tillfälle ges. Här kommer du bli bedömd på hur du signalerar, styr, och placerar bilen, samt var du gör omkörningen. Att välja en bra plats, exempelvis en längre raksträcka, är väldigt viktigt när det gäller omkörningar. Se till att du är uppmärksam och tydligt kommunicerar med andra trafikanter genom att signalera med dina blinkers. Försök även att göra en flygande omkörning om möjligt då det kräver en kortare omkörningssträcka.

Detta är inte en säker omkörning

#13 – Att köra in på en landsväg: Att svänga in på en landsväg är vanligt förekommande på provet, detta då landsvägskörning är en vanligt förekommande del av bilkörningen. När du väl ska köra in på landsvägen är det viktigt att planera hur det ska gå till på ett säkert sätt. Då bilar kan komma från olika håll i hög hastighet, är det viktigt att du snabbt anpassar hastigheten till rådande hastighetsbegränsning. Här tittar förarprövaren extra noga på hur uppmärksam du är, hur du anpassar hastigheten, hur du samspelar med andra bilar och fordon samt hur riskbenägen du är. Ett tips: Planera din manöver i god tid och välj ett bra läge att köra ut på vägen!

#14 – Landsvägskörning: Att köra på landsvägen är inte speciellt svårt. Glöm bara inte bort att hålla dig inom hastighetsbegränsningen, följa andra trafikregler, placera bilen bra i körfältet samt anpassa hastighet och distans till andra bilar.

#15 – Att möta andra bilar: När du kör på landsvägen kommer du att möta andra bilar. Det är i alla fall det väldigt troligt. Om du får möte, se då till att placera dig på ett bra sätt i körfältet och var uppmärksam på den mötande bilen. Bara för att du ligger rätt i körfältet betyder det inte att den andra bilen kommer att göra det. Att vara uppmärksam vid möte, och att anpassa sig till andra bilar, är väldigt viktigt för att bli en säker och riskmedveten förare.

#16 – Att svänga från en landsväg: När du kört på en landsväg kommer du att behöva svänga av den. Här är det viktigt att planera och göra svängen på ett säkert och bra sätt. Anpassa alltid hastigheten, signalera i tid, och sväng av på ett säkert sätt. Om du kör en längre stund kan du uppleva fartblindhet. Se till att bromsa och göra manövern i god tid! Här kommer du att bli bedömd på ovanstående, men även hur uppmärksam och riskmedveten du är samt hur du kommunicerar med andra trafikanter. Med detta menas att du anpassar hastigheten och signalerar i tid innan du svänger av från vägen.

#17 – Att köra på motortrafikled och motorväg: Detta är också vanligt förekommande på ett förarprov och är faktiskt en av de säkraste vägar vi har i Sverige. Hastighetsbegränsningen är ofta över 100 km/h, men vägarna är ofta breda och i gott skick. När du kör på motorväg eller motortrafikled blir du bedömd på hur du kör på och av vägen, hur du placerar bilen, hur du samspelar med andra trafikanter samt hur du anpassar hastigheten till rådande omständigheter. Exempelvis om det regnar, snöar eller om det är isig körbana.

#18 – Att köra i mörker och dålig sikt: Beroende på tid, plats och årstid, kan vädret vara bra eller mindre bra. Kör du upp på vintern kan det också vara halt och mer riskfyllt att köra bil. Kör du däremot upp på sommaren, kommer vädret troligen vara bättre. Med detta sagt, du måste alltid anpassa körningen beroende på rådande väder- och vägförhållanden. Är det mörkt och dålig sikt på grund av exempelvis dimma eller regn, behöver du anpassa din bilkörning. Här handlar det om att använda rätt typ av billjus, anpassa hastighet och avstånd till andra bilar, samt vara uppmärksam på situationer som kan uppkomma.

#19 – Att köra på halt väglag: Om det är halt pga exempelvis snö, is eller liknande, är det viktigt att anpassa hastigheten och körningen efter detta. Här blir du bedömd på hur uppmärksam och riskmedveten du är. Glöm inte att ha ett säkert avstånd till andra bilar och placerar din bil på vägen. Att köra långsammare än vad som är tillåtet kan vara något positivt ibland. Det viktigaste är alltid att inte sätta dig själv och andra i fara.

#20 – Att köra förbi eller över en järnvägskorsning: Detta kan förekomma och du måste vara redo för det. Var uppmärksam och se till att anpassa hastigheten innan du kommer fram till järnvägskorsningen. Här blir du bedömd på det ovanstående samt hur du följer gällande trafikregler, exempelvis stanna vid en stoppskylt, ljus eller hur du agerar om det är en obevakad järnvägskorsning. Är den obevakad är det extra viktigt att du har full kontroll på situationen och tittar åt båda hållen ett flertal gånger innan du kör över spåret.

#21 – Att köra på krokig eller smal väg: När du kör på landsbygden kommer du ofta att behöva köra på lite mindre vägar. Här gäller det att kommunicera med andra trafikanter, placera sig rätt, anpassa hastigheten och att vara uppmärksam. Sakta gärna in lite när du får möte, eller när det är dålig sikt pga exempelvis en kurva. Detta för att du ska minimera risken av att kollidera med en annan bil då vägen är smalare än vanligt.

#22 – Att köra förbi ett vägarbete: Att köra förbi ett vägarbete är något alla förare gör ganska ofta. Ofta har vägarbeten skyltar och/eller vägarbetare som dirigerar trafiken. Om så är fallet, följ skyltarna och vägarbetarna. Vid ett vägarbete gäller det precis som när du kör på en smal och krokig väg, samspela och anpassa hastigheten! Här är det också viktigt att vara beredd på att agera (att vara handlingsberedd), om något skulle inträffa.

#23 – Att köra förbi stillastående fordon: Detta är också relativt vanligt förekommande. Om detta sker under din uppkörning, se till att anpassa hastigheten och var uppmärksam! Sväng ut lite på körbanan om möjligt så du inte kan träffas av exempelvis en bildörr som öppnas. Är det en buss som är stillastående är det viktigt att du är medveten om att barn potentiellt kan springa ut framför bussen. Se till att inte köra för fort och var handlingsberedd.

#24 – Att köra i tätort: När du kör i tätort är det viktigt att du inte kör för fort och är uppmärksam på vad som händer runt omkring dig. Ofta skiftar hastighetsbegränsningen, och du kan behöva stanna och släppa fram personer vid ett övergångsställe, eller lämna företräde pga högerregeln. Mycket kan hända när du kör i tätort, så se till att hålla koll på dina speglar samt skanna av framför bilen hela tiden. Ett högt risktagande är inte att rekommendera när du kör i tätort.

#25 – Att köra i korsningar: Detta kommer att ske på ett eller annat sätt när du gör din uppkörning. Oavsett vilken typ av korsning det är, kommer du att behöva följa gällande trafikregler. Detta kan exempelvis vara: stoppskyltar, trafikljus, högerregeln, väjningsplikt m.m. Det viktiga när du ska köra i en korsning är att förstå vilken trafikregel som gäller. Vid detta delmoment i förarprovet kommer du bedömas på handlingsberedskap, planering och uppmärksamhet. Även hur du signalerar med andra trafikanter och hur du manövrerar din bil är något trafikprövaren tittar på.

#26 – Att köra självständigt mot ett specifikt mål: Under ditt förarprov kommer du att få köra mot ett eller flera mål. Beroende på om du känner till området eller inte, kan du få köra till mål du hittar till. Är så inte fallet kommer du att få följa vägskyltar till en specifik plats, exempelvis en polisstation, en stadsdel eller stadens sjukhus. Tänk på att vara uppmärksam och att planera din körning så gott det går. Andra viktiga delar förarprövaren tittar på är hur du samspelar med andra trafikanter, signalerar och hur du placerar din bil i körfältet.

#27 – Att få svara på frågor baserat på en situation: Var även beredd på att behövas svara på frågor gällande situationer som kan uppkomma under ditt förarprov.

Kom ihåg att du blir bedömd på om du har tillräckligt goda kunskaper för att klara dig själv i trafiken.

Förarprövaren vill inte att du ska misslyckas, men kommer att ge dig ett underkänt betyg om du gör kritiska fel eller visar att du är en osäker förare. Om du har övat mycket och känner dig redo för testet, fokusera isåfall bara på din körning så ska det gå bra. Även om du gör ett misstag kan det vara ett mindre misstag vilket innebär att du fortfarande kan klara körprovet.

Vill du lära dig mer om uppkörningen kan du fortsätta att läsa vår guide Klara Uppkörningen 2021 – Den Ultimata Guiden till Förarprovet. Vill du istället studera körkortsfrågor eller teori kan du göra det genom att använda vår app eller webbsida, tjänsterna hittar du här.

student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

550+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt