vägmärken och trafiksklytar

Vägmärken & Trafikskyltar: Sveriges viktigaste skyltar

Zutobi
av Zutobi · Uppdaterad Jun 17, 2024

Det finns en stor mängd vägmärken som alla förare måste förstå sig på. Här går vi igenom en uppdaterad lista med Sveriges Viktigaste Vägskyltar 2024. Vi går även igenom hur du som förare ska agera när du ser respektive skylt.

Artikeln innehåller:

  • Varningsmärken – varnar för olika typer av faror och uppmanar till försiktighet.
  • Väjningspliktsmärken – trafikmärken som upplyser om stopp- eller väjningsplikt.
  • Förbudsmärken – anger förbud mot någonting (exempelvis förbud mot parkering).
  • Påbudsmärken – innehåller en uppmaning som förare måste följa (exempelvis påbjuden körriktning).
  • Andra viktiga trafikmärken – här går vi igenom viktiga anvisningsmärken, lokaliseringsmärken och upplysningsmärken.

Väjningspliktsmärken

Stopplikt. Detta är en stoppskylt och stopplikt råder. Stopplikt liknar väjningsplikt, men innebär att du måste stanna även om det inte finns någon korsande trafik. Att bryta mot stopplikten anses vara mycket allvarligt och leder till indraget körkort. Att rulla istället för att stanna kan också leda till indraget körkort.

Väjningsplikt. Skylten innebär att du måste lämna företräde åt korsande trafik. Om du ser denna skylt, sänk hastigheten och gör dig redo att väja för andra bilar vid behov. Du måste inte stanna vid skylten om det inte finns någon korsande trafik.

Huvudled. Detta är en huvudledsskylt. Om du kör på en huvudled har du företräde och behöver inte väja åt bilar som vill köra in på huvudleden.

Huvudled upphör. Detta är ett slutmärke som signalerar att huvudleden upphör. Detta innebär att du måste lämna företräde enligt högerregeln om inte annat anges av ex skyltar, vägmarkeringar eller trafikljus.

Cykelöverfart. Detta är en cykelöverfart. Om du närmar dig en cykelöverfart – sänk hastigheten och var beredd att lämna företräde åt cyklister som korsar cykelöverfarten.

Övergångsställe. Sakta ner hastigheten och förbered dig för att lämna företräde åt fotgängare vid behov. Fotgängare har alltid företräde vid övergångsställen.

Väjningsplikt mot mötande trafik. Trafikmärket betyder att du måste väja mot mötande trafik på vägen. Detta märke kan exempelvis sättas upp vid vägbyggen där trafik från båda håll måste samsas om en smal väg.

Mötande trafik har väljningsplikt. Trafikmärket betyder att mötande trafik har väjningsplikt. Du som förare måste trots detta vara uppmärksam på trafik som inte väjer.

Varningsmärken

Varning för flera farliga kurvor. Varningsmärket varnar för att det kommer flera farliga kurvor framöver. Vägmärket anger även den första farliga kurvans riktning, i detta fall till vänster.

Varning för vägkorsning. Varningsskylten varnar för en vägkorsning där högerregeln gäller. Högerregeln gäller så länge det inte finns några andra tilläggsskyltar som anger annorlunda. Sakta ner och var beredd att lämna företräde åt bilar till höger när du ser denna trafikskylt.

Varning för avsmalnande väg. Varningsmärket anger att vägbanan smalnar av. Kör varsamt när du ser denna skylt.

Kryssmärke. Märket anger en korsning med järnväg eller spårväg med ett eller flera spår. Märket är uppsatt före en järnvägskorsning.

Varning för slirig väg. Trafikmärket betyder varning för slirig väg. Oftast gäller det vägar där ny vägbeläggning läggs ut eftersom nyasfalterade vägar kan vara hala. Märket används generellt inte för halka på grund av snö eller is, men om det finns särskilda skäl kan det även användas på grund av halka eller is.

Varning för barn. Denna trafikskylt varnar för att barn ofta korsar eller befinner sig i området. Den är ofta uppsatt vid skolor och dagis, men ibland även i bostadsområden.

Varning för fotgängare. Denna trafikskylt varnar för att fotgängare kan korsa eller befinna sig i området. Var särskilt försikig om du ser barn i närheten av vägen.

Varning för övergångsställe. Sakta ner hastigheten och förbered dig för att lämna företräde åt fotgängare vid behov. De har alltid företräde vid övergångsställen

Varning för cyklister. Sakta ner och förbered dig för att lämna företräde eller stanna för cyklister vid behov.

Varning för spårväg utan bommar. Detta varningsmärke varnar för en korsning med spårväg utan bommar. Sakta ner och var väldigt försiktig när du närmar dig spåret. Titta vänster och höger flera gånger innan du kör över spåret.

Varning för järnvärgskorsning utan bommar. Varningsmärket varnar för en järnvägskorsning utan bommar. Sakta ner och var väldigt försiktig när du närmar dig spåret. Var noga med att kontrollera att inget tåg närmar sig före du kör över spåret.

Varning för järnvägskorning med bommar. Varningsmärket varnar för en järnvägskorsning med bommar. Oavsett om det finns bommar eller inte måste du sakta ner och vara väldigt försiktig när du närmar dig järnvägen. Varningssignaler och bommar kan vara ur funktion, och därför bör man inte lita blint på dem. Titta vänster och höger flera gånger innan du kör över spåret för att säkerställa att det inte kommer ett tåg.

Varning för tunnel. Detta varningsmärke varnar för en tunnel. Tänk på att köra extra försiktigt i en tunnel och helst undvika att byta fil då olyckor i tunnlar kan bli mycket allvarliga.

Varning för rondell. Detta varningsmärke anger att du närmar dig en cirkulationsplats (rondell). Kör försiktigt och var beredd att lämna företräde åt bilar som redan kör i cirkulationsplatsen.

Varning för flerfärgssignal. Trafikskylten varnar för ett trafikljus (flerfärgssignal). Skylten är inte uppsatt framför alla trafikljus utan endast om det finns särskilda skäl för det.

Varning för djur. Varningsmärket varnar för att det kan finnas djur i närheten av vägen. I detta fall varnar skylten för älg men det kan även förekomma andra djur på varningsskylten. Exempel på andra djur är vildsvin, hjort eller häst.

Varning för stenras. Skylten varnar för stenras och att det kan finnas sten på vägen. Kör med försiktighet om du ser denna skylt.

Varning för vägarbete. Denna skylt varnar för ett vägarbete. Sänk hastigheten och kör försiktigt. Visa alltid hänsyn mot vägarbetare och försök att hålla avstånd till dem. Den vanligaste olyckstypen i samband med vägarbete är med oskyddade trafikanter (exempelvis cyklister, fotgängare eller vägarbetare).

Varning för köbildning. Denna skylt finner du framförallt i närheten av större städer. Den varnar för att köbildning kan förekomma i samband med rusningstrafik.

Varning för stenskott. Denna skylt varnar för att stenskott. Du finner den inte på vägar där stenskott är vanligt förekommande, ex grusvägar, utan på vägar där du inte kan förvänta dig stenskott normalt. Sänk hastigheten och kör varsamt när du får möte.

Varning för farthinder. Denna skylt varnar för att du närmar dig ett eller flera farthinder. Sänk hastigheten och var uppmärksam. Det finns ofta en särskild anledning att det förekommer farthinder, ex. lekande barn eller skola.

Varning för ojämn väg. Denna skylt kan förekomma om vägen är ojämn eller skadad. Du rekommenderas att sänka hastigheten på vägar som är ojämna eller skadade.

Varning för farlig kurva. Skylten varnar för en farlig kurva åt något håll. I detta fall är kurvan åt vänster och du bör sänka hastigheten i anslutning till skylten.

Varning för mötande trafik. Varningsmärket varnar dig för att du framöver kommer att möta trafik då vägen övergår till att ha trafik i båda riktningarna.

Varning för nedförslutning. Detta vägmärke varnar för en nedförslutning på 10%. Använd en låg växel utan att gasa och använda kopplingen när du kör ner för nedförslutningen för att både spara på bilens bromsar och miljön. Att köra på detta sätt kallas för att motorbromsa. Ju lägre växel, desto mer motorbromsar du.

Förbudsmärken

Förbud mot U-sväng. Denna skylt förbjuder dig att göra en U-sväng. Förbudet gäller den korsning där vägmärket är placerat.

Förbud mot vänstersväng. Skylten anger att du inte får svänga vänster i denna korsning. Skylten kan variera och förbjuda andra typer av svängar beroende på omständigheterna i korsningen.

Omkörningsförbud. Kör aldrig om när du ser den här skylten!

Förbud mot motordrivna fordon med fler än två hjul. Om du åker ett fordon som har fler än två hjul så får du inte åka förbi skylten.

Förbud mot cyklister och mopeder klass II. Skylten anger att det är förbjudet för cyklister och mopeder klass II att färdas på vägen.

Förbud mot motorcyklar och moped klass I. Motorcyklar samt mopeder klass I får inte färdas på vägen.

Lastbilar förbjudna. Denna skylt anger ett förbud mot trafik med tung lastbil, dvs. att tungt lastade lastbilar får inte färdas på denna väg. I vissa fall kan en tilläggstavla ange att det även är förbjudet att färdas med lätt lastbil bortom denna skylt.

Förbud mot infart med fordon. Förbud mot infart med fordon innebär att alla typer av fordon är är förbjudna att passera. Sitter ofta i anslutning med exempelvis vägar med enkelriktad trafik (där du kör i motsatt riktning).

Förbud mot att passera med fordon. Passera ej skylten då den förbjuder fordon att passera. Detta gäller i båda riktningarna av märket.

Förbud mot att parkera. Denna skylt förbjuder dig att parkera. Förbudet gäller på den sida av vägen där skylten är placerad. Det är dock inte förbjudet att stanna.

Förbud att stanna och parkera. Denna skylt förbjuder dig att stanna eller parkera ditt fordon.

Förbud att parkera fordon på udda datum. Denna skylt anger att det är förbjudet att parkera på en gata med udda husnummer om det är ett udda datum.

Exempel: Om du ser denna skylt får du inte parkera på gatan utanför ett hus på den fiktiva adressen Stoppvägen 7 den 7e juni.

Förbud att parkera fordon på jämna datum. Denna skylt anger att det är förbud mot att parkera ett fordon på en gata med jämna husnummer om det är ett jämnt datum.

Exempel: Om du ser denna skylt får du inte parkera på gatan utanför ett hus på Stoppvägen 4 den 4e juni.

Datumparkering. Denna skylt anger att datumparkering gäller. Det innebär att parkeringsreglerna varierar beroende på datum. Jämnt datum – det är förbjudet att parkera på sidor med jämna husnummer. Ojämnt datum – det är förbjudet att parkera på sidor med ojämna husnummer

Förbud mot motordrivna fordon. Trafikskylten förbjuder alla motordrivna fordon förutom mopeder klass II.

Trafikskylten anger att det är förbud mot gångtrafik.

Förbud mot fordonshöjd. Skylten anger den maximala höjden ett fordon får ha. Är fordonet högre får det inte passera skylten. Den brukar finnas i samband med tunnlar eller vissa broar.

Skylten anger minimiavstånd mellan bilar – i det här fallet måste du hålla ett avstånd på 50 meter till bilen framför. Antalet meter skylten visar kan variera.

Förbud mot fordonsbredd. Skylten anger den maximala bredden ett fordon får ha. Är fordonet bredare än angivelserna på skylten får det inte passera.

Maxhastighet. Du får inte köra fortare än vad som står på skylten. I detta fall är maxhastigheten 90 km/h.

Påbudsmärken

Cykelbana. Detta påbudsmärke signalerar en cykelbana. Cykelbanan får endast användas av cyklar och mopeder klass II.

Körfält för linjetrafik. Detta påbudsmärke innebär att endast linjetrafik får använda körfältet. Tilläggstavlor kan förekomma som anger om andra fordon får använda körfältet.

Delad gång- och cykelbana med skiljelinje. Denna påbudsskylt anger en delad gång- och cykelbana som delas av en linje. Håll utkik för cyklar som kan komma i hög fart och fotgängare. Detta är speciellt viktigt vid korsningar eller utfarter.

Gemensam gång- och cykelbana utan skiljelinje. Denna påbudsskylt anger en gemensam gång- och cykelbana som inte delas av en skiljelinje. Håll utkik för cyklar som kan komma i hög fart och fotgängare. Detta är speciellt viktigt vid korsningar eller utfarter.

Cirkulationsplats. Detta påbudsmärke visar att du närmar dig en cirkulationsplats (rondell). Kör försiktigt och var beredd att lämna företräde åt bilar som redan kör i cirkulationsplatsen.

Ridväg. Detta påbudsmärke innebär tyvärr inte att du möter en snäll häst utan att du bör vara uppmärksam för hästar nära eller på vägen. Trafikmärket innebär en påbjuden ridväg. Glöm inte bort att fotgängare också är tillåtna på en ridväg.

Håll till vänster. Detta påbudsmärke innebär att du måste hålla till vänster.

Andra viktiga trafikmärken

Skarp kurva. När du ser vägmärken som varnar för skarpa kurvor bör du sänka hastigheten i olycksförebyggande syfte. I skarpa kurvor där det är skymd sikt bör du även hålla dig extra långt till höger.

Tätbebyggt område. Skylten innebär att du kör in i ett tätbebyggt område, i dessa områden är bashastigheten 50 km/h.

Återvändsgränd. Denna skylt informerar om att du närmar dig en återvändsgränd.

Parkering tillåten. Denna skylt betyder att det är tillåtet att parkera. Skylten har tilläggsskyltar med tidsbestämmelser.

Gågata. Denna skylt anger en gågata där det är förbjudet att föra motordrivna fordon. Om annat gäller ska detta upplysas på en tilläggstavla.

Gångfartsområde. Denna skylt anger ett gångfartsområde där motordrivna fordon endast får färdas i gånghastighet, dvs. ca 5-7 km/h. Det är ofta många fotgängare och barn i gångfartsområden, så det är mycket viktigt att du kör försiktigt och är uppmärksam.

Motorväg upphör. Denna skylt anger att motorvägen du kör på kommer att upphöra inom kort.

Motortrafikled upphör. Denna skylt anger att motortrafikleden du kör på kommer att upphöra inom kort. Tänk på att motortrafikleder inte har lika hög säkerhet som motorvägar och därför är mer olycksdrabbade. Motortrafikleden har samma regler som motorvägen, men med några undantag:

  • Den är inte alltid trafiken uppdelad i två körbanor, vilket innebär att du kan få möten
  • Accelerationsfält saknas ofta och avfarterna kan vara kortare än på motorvägar
  • Det är inte förbjudet att använda vägrenen på en motortrafikled
student
Ta vår kompletta kurs med test och teori

550+ provliknande frågor

Allt du behöver för att klara provet

Testa gratis!

Klara teoriprovet enkelt